Water splash.

Arctic Water Excellence

EU-lippulogo: Euroopan unionin osarahoittama.
Pohjois-Savon liiton logo.
Savonia -logo, mustalla pohjalla valkoisin kirjaimin

Arctic Water Excellence

AWE – Arctic Water Excellence -hanke yhdistää Itä- ja Pohjois-Suomen vesiosaamisen elinkeinoelämästä tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseksi.

Mitä etsit sivustolta?

Hankkeen esittely

Savonia ammattikorkeakoulun koordinoiman kolmevuotisen AWE-ryhmähankkeen toteutus on käynnistetty syksyn 2023 aikana. Hankkeessa pyritään löytämään uusia teknologisia ratkaisuja erityisesti vesi-intensiivisen teollisuuden ja vesihuoltosektorin käyttöön. Tavoitteena on edesauttaa uusien veden käsittelyyn ja hallintaan liittyvien teknologioiden kehittymistä. Haasteisiin pureudutaan testaamalla ja pilotoimalla vaihtoehtoisia teknologioita sekä laboratorioissa että kenttäolosuhteissa yhteistoiminnassa hankkeeseen osallistuvien tutkimuslaitosten, alan pk-yritysten sekä teollisuuslaitosten kanssa.

Vesi-intensiiviseen teollisuuteen liittyen hanke keskittyy seuraaviin ajankohtaisiin kaivosteollisuuden vesienhallinnan kehittämistarpeisiin:

  • Älykkään ympäristömonitoroinnin ja vesienhallinnan kokonaisuuksien kehittäminen
  • Sulfaatin poiston tehostaminen ja syntyvien rejektien hyötykäytön kehittäminen
  • Metallien poiston ja selektiivisen talteenoton kehittäminen
  • Typen poiston tehostaminen kylmissä olosuhteissa
  • Nopean vesianalytiikan ja monitorointimenetelmien kehittäminen prosessien ja päästöjen hallintaan
  • Kustannustehokkaiden kiertotalouden suodatinratkaisujen kehittäminen suotovesien ja hulevesien hallintaan teollisuusalueille ja käytöstä poistetuille kaivoksille

Vesihuoltosektoriin liittyen hanke keskittyy seuraaviin kaupunkien ja yhdyskuntien ajankohtaisiin kehittämistarpeisiin kiertotalouden näkökulmasta:

  • Ravinteiden talteenoton ja kierrätyksen tehostaminen
  • Hulevesien hallinnan ja haitta-aineiden tehostetun käsittelyn kehittäminen

Kaikkia hankkeen toimenpiteitä toteutetaan laaja-alaisessa ylimaakunnallisessa yhteistyössä kahdeksan tutkimusorganisaation toimesta, vahvistaen vesialan kansallista verkostoitumista ja alueellisten osaamiskeskittymien ja niiden osaamiskärkien edelleen kehittymistä.

Hankkeen osatoteuttajat: GTK, THL, XAMK, LUT, Kamk, Oulun yo:n mittaus- ja kuitutekniikan yksiköt sekä VTT.

https://www.gtk.fi/tutkimusprojekti/awe-arctic-water-excellence/

https://www.lut.fi/fi/projektit/awe-arctic-water-excellence-hanke